Ouderdom

Door ouderdom ervaren mensen algehele achteruitgang. De uitvoer van dagelijkse activiteiten kan daardoor ook moeilijker gaan en extra risico’s met zich meebrengen. De ergotherapeut kan goed meedenken in hoe iemand zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. Het gaat dan vaak over tijdig aanpassen van activiteiten en de omgeving. Valpreventie kan hierbij een belangrijk onderwerp zijn. Het risico op vallen ontstaat door factoren in het lichamelijk functioneren, de omgeving en risicovol gedrag. Middels een valanalyse maakt de ergotherapeut een overzicht van factoren die mogelijk te verbeteren zijn om het risico op vallen te verkleinen.

 

Ook brengt leeftijd vaak verandering in mobiliteit met zich mee. Mensen kunnen zich vaak minder makkelijk verplaatsen, autorijden of fietsen zijn minder vanzelfsprekend. Tijdens ergotherapie kan in kaart gebracht worden welke mobiliteitsoplossingen passend zijn.

 

Leeftijd kan ook veranderingen in zicht en gehoor met zich meebrengen, de ergotherapeut kan meezoeken welke aanpassingen ervoor zorgen dat u hier zo min mogelijk door belemmert wordt.

 

In Haaksbergen werken we met elkaar samen vanuit de Eerstelijns Zorg Haaksbergen, EZH. Bij ouderen is het van belang om multi-disciplinair samen te werken. Vanuit de EZH hebben we daarom samen een zorgprogramma Ouderenzorg. Extra informatie over de EZH is te vinden op: https://www.eerstelijnszorghaaksbergen.nl

 

Ergotherapie richt zich bij ouderdom meestal op: